Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на електронен магазин на „ТОП 100 РИСЪРЧ“ ЕООД

 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ТОП 100 РИСЪРЧ“ ЕООД, гр. София, ул „Георги С. Раковски“ № 107, ЕИК 175216714, представлявано от Мария Антонова Чамбова, , наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, и потребителите, наричани по-долу КЛИЕНТИ, на електронния магазин на „ТОП 100 РИСЪРЧ“ ЕООД, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на ТЪРГОВЕЦА: „ТОП 100 РИСЪРЧ“ ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул „Георги С. Раковски“ № 107

3. Адрес за упражняване на дейността: България, гр. София, ул „Георги С. Раковски“ № 107

4. Данни за кореспонденция: гр. София, ул „Георги С. Раковски“ № 107, Email: thr.rakovska107@gmail.com , тел: +359 87 89 45 227

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 175216714,

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG175216714

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://kasabg.com, чрез който КЛИЕНТИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

1. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

2. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

3. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

4. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

5. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

7. Да упражнява правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. ТЪРГОВЕЦЪТ доставя стоките и гарантира правата на КЛИЕНТИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) КЛИЕНТИТЕсключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на ТЪРГОВЕЦА, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.kasabg.com или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с КЛИЕНТИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на КЛИЕНТА на определените от него чрез интерфейса стоки. КЛИЕНТЪТ имат право да поправя грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора до ТЪРГОВЕЦА в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(3) КЛИЕНТИТЕ заплащат на ТЪРГОВЕЦА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ТЪРГОВЕЦА на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4) ТЪРГОВЕЦЪТ доставя заявените от КЛИЕНТИТЕ стоки в сроковете и при условията, определени от ТЪРГОВЕЦА на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) КЛИЕНТЪТ и ТЪРГОВЕЦЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от КЛИЕНТИТЕ на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от КЛИЕНТА при извършване на поръчката.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 8. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, КЛИЕНТЪТ следва да попълни своите данни в заявлението за покупка. КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави верни и актуални данни.

 (2) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.  11.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

(1). КЛИЕНТЪТ има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки и услуги на сайта на ТЪРГОВЕЦА в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2). КЛИЕНТЪТ има право да изискава информация за състоянието на своята поръчка.

(3) КЛИЕНТЪТ е длъжен да осигури  възможност за получаване на стоката/услугата и да получи стоката/услугата, заявена в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(4). КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на сайта на ТЪРГОВЕЦА в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(5) При извършване на поръчката си КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави верни и актуални данни.

(6). При поръчка на стока - фискално устройство, КЛИЕНТЪТ се задължава да представи на ТЪРГОВЕЦА  подписано от КЛИЕНТА Заявление при въвеждане в експлоатация на фискално устройство, съгласно Наредба Н 18 на МФ от 2006 г.

Чл. 12. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

(1)  ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да прехвърли на КЛИЕНТА собствеността на заявената от него стока и да я достави в срока, упоменат в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до КЛИЕНТА. Информацията служи на ТЪРГОВЕЦА за изпълнение на задължението му, произтичащо от чл. 5 на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

(3)  ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – случайни събития, непреодолима сила, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола му.

V. ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА

Чл. 13.  КЛИЕНТЪТ използва интерфейса на страницата на ТЪРГОВЕЦА в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, за да сключва договори за покупко-продажба (да прави поръчка) на предлаганите от ТЪРГОВЕЦА в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки.

Чл. 14. КЛИЕНТЪТ сключва договора за покупко-продажба на стоките в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН по следната процедура:

1.  Влизане в системата за извършване на поръчки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

2.  Избиране на една или повече от предлаганите от ТЪРГОВЕЦА в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

3.  Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на КЛИЕНТА като страна по договора.

4.  Предоставяне на данни за извършване на доставката;

5.  Избор на способ и момент за плащане на цената.

6.  Отбелязване в полето „Запознат съм с общите условия и натискане на бутона "Поръчай";

7.  Потвърждение на поръчката от страна на ТЪРГОВЕЦА посредством предоставения от КЛИЕНТА телефонен номер.

Чл. 15.  (1) Поръчката/ките/ се обработват в рамките на работното време на ТЪРГОВЕЦА от понеделник до петък , между 10 и 18 часа. Поръчки, направени до 14 часа на обяд се изпълняват същия ден. Поръчки, направени след 14 часа на текущия ден, в извънработно време на ТЪРГОВЕЦА, събота и неделя, се изпълняват на следващия работен ден.

(2) При поръчка на фискални устройства този срок започва да тече след получаване от  ТЪРГОВЕЦА на изискуемото според Наредба Н 18 на МФ от 2006 г. Заявление при въвеждане в експлоатация на ФУ попълнено и подписано от КЛИЕНТА.

(2а) Фискалните устройства, предлагани в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН са с включена фискализация, регистрация на сървъра на НАП и прилежащ годишен Договор за сервизно обслужване

(3) Доставката на потвърдените поръчки се изпълнява с куриерска фирма, избрана от ТЪРГОВЕЦА. Изпълнението на поръчка с куриерска фирма, посочена от КЛИЕНТА, подлежи на допълнителна договорка.

(4) Доставката на поръчката на фискално устройство и поръчаните с него консумативи е безплатна и за сметка на ТЪРГОВЕЦА. Доставката на консумативи и други устройства се заплаща от КЛИЕНТА.

(5) Доставката се извършва само на географската територия на Република България. Не се извършва доставка в обекти извън тази територия, които според нормите на международното право се считат територия на държавата – посолства, самолети и кораби под бълг.флаг и др.

(6) При доставката на стоката КЛИЕНТЪТ подписва Премо-предавателен протокол (товарителница), предоставен от куриера. Протоколът може да бъде подписан за КЛИЕНТА от всяко физическо лице, което се намира на адреса и е съгласно да приеме от името на КЛИЕНТА доставената стока.

(7) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение на доставката, породено от действията на куриер или куриерска фирма.

(8) При невъзможност за доставка на поръчката по вина на КЛИЕНТА , той дължи на ТЪРГОВЕЦА сумата за направените транспортни разходи.

VI. ЦЕНИ

Чл. 15. (1) Всички обявени цени от ТЪРГОВЕЦА в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН са в български лева, с включен ДДС.

(2) КЛИЕНТЪТ може да заплати цената по следните начини:

1. В брой - с наложен платеж на куриера от куриерската фирма.

2. По банков път -  по сметка на ТЪРГОВЕЦА

VII. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Чл. 16. (1) КЛИЕНТЪТ, ако е физическо лице („потребител” съгласно Закона за защита на потребителите), има право да се откажете от сключения с ТЪРГОВЕЦА договор, без да посочва причини за това в срок от 14 дни. Срокът за отказ се определя от датата, на която КЛИЕНТЪТ  или трето лице, различно от куриера е получил(о) стоката и е  разписал(о) приемо-предавателния протокол.

(2) За да упражни правото си на отказ и да върне стоката, КЛИЕНТЪТ трябва да уведоми за това ТЪРГОВЕЦА писменно на посочения в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e-mail адрес или устно по телефон.

 (3) Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: оригиналната опаковка на стоката да не е нарушена, да не са нарушени производствените пломби и стикери.КЛИЕНТЪТ трябва да предостави  на ТЪРГОВЕЦА  документите за покупка на  стоката - оригиналната фактура и  оригиналната касова бележка придружени от приемо-предавателния протокол, придружаваща гаранционна карта (ако има такава)  

(4) ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява получената от КЛИЕНТА сума без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която КЛИЕНТЪТ е  информирал ТЪРГОВЕЦА за неговото решение за отказ от договора. ТЪРГОВЕЦЪТ  извършва  възстановяването на сумата само по банкова сметка на КЛИЕНТА. При неспазване на срока за връщане на стоката от КЛИЕНТА, ТЪРГОВЕЦЪТ задържа възстановяването на заплатената сума докато не получи обратно стоката от КЛИЕНТА.

(5) Връщането на стоката до склад на ТЪРГОВЕЦА е за сметка на КЛИЕНТА.

VIII.  ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) С всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, ТЪРГОВЕЦЪТ издава и предоставя на КЛИЕНТА гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция. За фискални устройства гаранционна карта е Договорът за сервизно обслужване /съгл. Наредба Н-18 на МФ / 2006 г/


(2) КЛИЕНТЪТ  губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

а) в случай на изгубена гаранционна карта; 

б) при опит за извършване на ремонт от неоторизирано  лице или неоторизиран сервизен център; 

в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация на стоката;

г) в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката; 

Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на стоката с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционно обслужване се извършва само и единствено в Сервизен център на ТЪРГОВЕЦА, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта. 

IX.  КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 18.  (1) ТЪРГОВЕЦЪТ в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН предприема мерки за защита на личните данни на КЛИЕНТА съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) ТЪРГОВЕЦЪТ в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН изисква от КЛИЕНТА въвеждане само и единствено на данни, които служат за изпълнението на договора и издаване на прилежащите платежни и информационни документи.

(3) КЛИЕНТЪТ се съгласява, че ТЪРГОВЕЦЪТ в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на КЛИЕНТА при използването на електронния магазин на ТЪРГОВЕЦА в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл. 19. (1) Във всеки момент, ТЪРГОВЕЦЪТ в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН има право да изисква от КЛИЕНТА да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на поръчката обстоятелства и лични данни.

Чл. 20. КЛИЕНТЪТ се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от КЛИЕНТА.

X.  ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) КЛИЕНТЪТ и ТЪРГОВЕЦЪТ в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) КЛИЕНТЪТ и ТЪРГОВЕЦЪТ се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 22. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между ТЪРГОВЕЦА в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и КЛИЕНТА, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 23. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 24. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 25. Настоящите общи условия влизат в сила за всички КЛИЕНТИ на 01.12.2015

Чл. 26. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН се счита за уведомяване на потребителите за измененията.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на КЛИЕНТА с ТЪРГОВЕЦА се прекратяват в следните случаи:

(1)  при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

(2)  по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

(3)  едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

(4)  при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

(5)  при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

(7)  в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

Нашите партньори

Датекс Дейзи технолоджи Тремол ООД Елтрейд ZIT Микроинвест Мистрал софтуер Елком електроник